วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.6

ค 1.1
ป.6/1 เขียนและอ่านทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
ป.6/3 เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม
ค 1.2
ป.6/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้
ค 1.3
ป.6/1 บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม หลักต่าง ๆ ของจำนวนนับ และนำไปใช้ได้
ป.6/2 บอกค่าประมาณของทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
ค 1.4
ป.6/1 ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ
ป.6/2 หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ
ค 2.1
ป.6/1 อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยระบุทิศทาง และระยะทางจริง จากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง
ป.6/2 หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม
ป.6/3 หาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปวงกลม
ค 2.2
ป.6/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม
ป.6/2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ป.6/3 เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง
ค 3.1
ป.6/1บอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ
ป.6/2 บอกสมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
ป.6/3 บอกได้ว่าเส้นตรงคู่ใดขนานกัน
ค 3.2
ป.6/1 ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคลี่ หรือรูปเรขาคณินสองมิติที่กำหนดให้
ป.6/2 สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
ค 4.1
ป.6/1 แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป
ค 4.2
ป.6/1 เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ
ค 5.1
ป.6/1 อ่านข้อมูลจากกราฟเส้น และแผนภูมิรูปวงกลม
ป.6/2 เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
ค 5.2
ป6/1 อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า
- เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
- อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
- ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ค 6.1
ป.6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
ป.6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
ป.6/4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่าง ถูกต้องและเหมาะสม
ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
ป.6/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์